Former Vicars
Rev. Fr Happy Jacob Rev. Fr P_J_Joseph Rev. Fr George Panackamattom
Rev. Fr Happy Jacob
(Apr. 2004 – Mar. 2009)
 
Rev. Fr P.J. Joseph
(Apr. 2009 – Sep. 2009)
 
Rev. Fr George Panackamattom
(Oct. 2009 – Apr. 2010)
Rev. Fr Baby Mathews Rev. Fr Mathews Kuriakose Rev. Fr. John Varughese Mannamcheril
Rev. Fr Baby Mathews
(May 2010 – Aug. 2010)
 
Rev. Fr Mathews Kuriakose
(Sep 2010 – July 2014)
 
Rev. Fr. John Varughese Mannamcheril
(August 2014 – July 2017)